7 tegn på et vinnerteam

Så hva skaper et godt team? Å bygge infrastruktur utgjør forarbeidet, hevder Mary Shapiro, teamekspert og professor ved Simmons College i Boston. Infrastruktur skapes i en egen fase før man setter i gang med arbeidsoppgavene.

Nå skal vi se på hvordan disse sju faktorene til sammen kan skape en god infrastruktur i teamet.

1. Velg en passende størrelse

Den første faktoren, størrelse, henger sammen med definisjonen av team. Et team består av en liten gruppe mennesker som har et felles mål de er gjensidig avhengig av hverandre for å nå – de klarer ikke å oppnå dette målet uten hverandre (Bang, 2008).

Mary Shapiro photo
Professor Mary Shapiro, Simmons University, Booston

Et team er altså en liten gruppe. Dette innebærer at teamstørrelsen bør være på mellom tre og syv medlemmer. Er man flere, blir det vanskeligere å samarbeide som en enhet.

2. Finn riktig kompetanse

Hvilke personer er de rette for at temaet som helhet skal nå målene man har blitt enige om? For å produsere gode resultater må teamets medlemmer inneha den nødvendige kompetansen og de riktige ferdighetene, sett i lys av teamets målsetting.

3. Kombiner riktige personligheter

Larson og LaFasto (1989) påpeker at den menneskelige faktoren ofte glemmes når team settes sammen. At man nøyer seg med å fokusere på kompetansen man trenger for å utføre arbeidsoppgavene, kan resultere i et uharmonisk team av altfor like eller altfor ulike personligheter. Man risikerer at det sosiale limet i teamet blir altfor tynt.

4. Skap trygghet og gjensidig tillit

Larson og LaFasto (1989) trekker frem fire faktorer som styrker tilliten i teamet:

  1. Respekt. Teammedlemmer er rettferdige og behandler hverandre med verdighet.
  2. Åpenhet. Teammedlemmer viser stor vilje til å dele på informasjon og ta imot forslag.
  3. Konsistens. Man ser forutsigbar atferd og respons i teamet. Medlemmenes atferd byr ikke på ubehagelige overraskelser.
  4. Ærlighet og integritet. Man ser et fravær av løgner, bortforklaringer og overdrivelser.

5. Sett klare mål og lag kjøreregler

Teamet må ha ett eller flere felles mål, noe som utgjør noe mer enn summen av enkeltindividenes egne mål. Det er ikke «jeg» som primært skaper resultatene, men «vi».

Shapiro (2015) mener det er hensiktsmessig å sette både oppgavemål (hva som skal gjøres) og prosessmål (hvordan det skal gjøres). Oppgavemål kan være utarbeidelse av handlingsplan, tidsfrister og hvordan man underveis i prosjektet skal måle progresjon. Prosessmål kan omfatte problemstillinger som i hvilken grad man skal utfordre og støtte hverandre.

6. Bli enige om rollefordelingen

Når alle er kjent med hva teamet skal gjøre og hvordan, er forarbeidet på god vei. Men teamet trenger også å fordele interne roller for at hver enkelt skal vite hvilke krav som stilles til akkurat dem. Hvert teammedlem må kjenne sine ansvarsområder, og roller bør være godt kjent innad i teamet (Shapiro, 2015). Eksempelvis kan en person innta lederrollen, to andre kan være djevelens advokat og en kan ha ansvar for det tekniske og administrative.

Rollene bør innebære høy grad av autonomi. Det vil si at man kjenner teamets mål, men fritt kan styre sin egen aktivitet på veien til å fullføre dem.

7. Øk bevisstheten om teamets grunnverdier

Shapiro (2015) påpeker at mange team dropper å diskutere de grunnleggende retningslinjene og verdiene fordi man antar at medlemmene har deltatt i teamarbeid før. Normer vil variere fra team til team, men de virkelig gode teamene tar seg bryet med å definere verdier og bli enige om hva som skal være gjeldende normer.

(Kilde: Espen Syse Houge, Psykologisk.no)