Fusjon og organisasjonskulturimg-1

I en større rapport om fusjon og integrasjon vises det til at det er en sterk økning i fusjoner og oppkjøp i arbeidslivet. Dette er et vanskelig felt ettersom 80 % av fusjonene ikke når sine økonomiske eller strategiske mål. Rapporten peker på at integreringen er en kritisk og komplisert fase i fusjonen. I hvilken grad endringen er planlagt og hvor godt den er planlagt har betydning på resultatet.

Marginene mellom å lykkes eller mislykkes er ofte små. Feilgrep og oversette faktorer har vist seg å hindre en effektiv integrering og gitt høye menneskelige og økonomiske kostnader. Det tas ofte gode og tydelige strategisk og strukturelle grep, mens organisasjonskulturen i virkesomhetene blir oversett og lite behandlet. Organisasjonskulturen kan være vanskelig å identifisere samtidig kan den utgjøre forskjellen på om en lykkes eller mislykkes.

Det er ingen enkle løsninger for integrering av virksomhet og det vil variere fra virksomhet til virksomhet. Men et viktig forhold er å la organisasjonskulturen ha sin plass ved integreringen. Det betyr ikke at alle forhold er løst, men det kan muligens øke kvaliteten i integrasjonen. Ellers finner vi at opplevelsen av planlegging og informasjon er viktig. Delaktighet av ledere og medarbeidere vil i større grad omdanne naturlig motstand mot endring fra motkrefter til drivkrefter. Det å gjøre en analyse av de ulike kulturene for å finne drivkrefter og motkrefter er avgjørende. . reidar.hillesund@craftinghouse.no

Demp teamkonfliktenimg-2

Ukeavisen ledelse presenterer tre viktig steg for å forbygge teamkonfliktene: Grip inn tidlig, bruk teamnormene, få kortene på bordet. Dette samsvarer med vår erfaring i Crafting House, hevder senior rådgiver Reidar Hillesund.
Mange ledere venter for lenge før de etablerer en sunn teamkultur som tåler konflikter og har trygghet for samspill når det går en kule varmt. Hillesund påpeker at tverrfagligteam bruker mye tid med stort engasjement for å løse en fellesoppgave. Hverdagen er hektisk og mangfoldig. Samspill er et ideal men ikke alltid lett å få til.
Teamet består av mennesker med ulik personlighet, ulike utrustninger, ulike fagkompetanse, ulike arbeidsgivere. Og har forskjellige måter å kommunisere på, motiveres forskjellig, løser oppgaver og konflikter på forskjellige måter.Crafting House erfarer at å jobbe med teamsamspill gir hjelp til å snakke sant om seg selv og respektere andres måter å kommunisere på. Og det trygger konflikthåndteringen. reidar.hillesund@craftinghouse.no